libro dik knjigovodstveni servis zagreb logo

Usluga za tvrtke

Knjigovodstvo i računovodstvo

Knjigovodstvo i računovodstvo

Za poduzeća i tvrtke

Knjigovodstveni servis Libro DiK iz Zagreba uz povoljne cijene nudi slijedeće knjigovodstvene računovodstvene usluge za poduzeća:

1. Ustrojavanje i vođenje dnevnika glavne knjige, izrada prijedloga kontnog plana za poduzetnika, kontiranje svih knjigovodstvenih dokumenata, izrada odgovarajućih temeljnica za knjiženje, obavljanje svih knjiženja
2. Obračun PDV-a / knjige URA i IRA
3. Obračun plaća i izrada naloga za plaćanje koje se odnose na poreze i doprinose
4. Obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima odjelu i ugovorima student-servisa
5. Blagajničko poslovanje
6. Obračun putnih naloga, terenskog dodatka, troškova prijevoza prema nalozima poduzetnika
7. Robno knjigovodstvo / materijalno knjigovodstvo / obračun proizvodnje
8. Evidencija nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine i obračun amortizacije
9. Salda-konti dobavljača i kupaca / evidencija obveza i potraživanja
10. Izrada kvartalnih(TSI-POD) i godišnjeg financijskog izvještaja (GFI-POD) Financijskoj agenciji
11. Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilance, računa dobiti i gubitka, novčanog toka (cash-flow) i bilješki uz financijske izvještaje
12. Izrada porezne prijave
13. Izrada svih potrebnih izvještaja za Poreznu upravu i Financijsku agenciju, te poslovne banke
14. Poslovno savjetovanje o mogućim rješenjima vezanim uz porez na dobit

Usluga Knjigovodstva

Usluga Računovodstva

Obračuni Plaća Zaposlenika

Usluga Savjetovanja